B Ü R O S / G E S C H Ä F T E
Waltendorfer Hptstr.   Prag